tam.co.th ส่งฟรี

Term of use

โปรดอ่านข้อสัญญาสำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้และเงื่อนไขรวมทั้งข้อตกลงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้
การใช้งานเว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขที่คุณต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างชัดเจน

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์เว็บไซต์นี้และแต่ละส่วนของโมดูลนี้พร้อมทั้งการจัดการและการเรียบเรียงบริบทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินที่จดลิขสิทธิ์ของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด นอกจากนั้นสัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้และสัญลักษณ์การบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (โดยเรียกรวมกันว่า "สัญลักษณ์ทางการค้า") ได้ขึ้นทะเบียนและเป็นการใช้กฏหมายสัญลักษณ์ทางการค้าของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ห้ามมิให้ถือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด

การใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด มอบการอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนและจำกัดนี้ให้แก่คุณเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาสำหรับผู้ใช้งาน คุณต้องใช้เว็บไซต์นี้เพื่อสำรองหรือซื้อขายโดยถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้นและต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นเพื่อการเก็งกำไร เพื่อหลอกลวงหรือเพื่อฉ้อฉล ห้ามลอกเลียนแบบ ผลิตขึ้นใหม่ ตีพิมพ์ซ้ำ อัพโหลด เผยแพร่ ส่ง หรือจำหน่ายจ่ายแจกเว็บไซต์และเนื้อหาเหล่านี้ที่เสนอในเว็บไซต์นี้รวมทั้งข้อความ รูปภาพ ปุ่มไอคอนโดยมิได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด

การใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเอกสารที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์นี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ทางการค้าหรือกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฏหมายอย่างอื่น คุณต้องเก็บรักษาการประกาศเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางการค้าและลิขสิทธิ์ทุกอย่างรวมทั้งการประกาศถือครองกรรมสิทธิ์อื่นที่ประกอบอยู่ในเอกสารนี้และคุณต้องไม่เปลี่ยนแปลง ปิดบังหรือขจัดการประกาศดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น การใช้เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์แห่งอื่นหรือในสภาพแวดล้อมอื่นของคอมพิวเตอร์ที่ผูกเป็นเครือข่ายเป็นสิ่งต้องห้าม ห้ามมิให้คุณเผยแพร่หรือส่งสัญญาณเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย คุกคาม หมิ่นประมาท ใส่ความ ลามก หยาบคาย ยั่วโทสะ อนาจารและดูหมิ่นเหยียดหยามหรือเอกสารอื่นใดที่อาจก่อหรือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่อาจจะถือว่าเป็นความผิดฐานอาชญากรรมหรือก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางแพ่งหรือมิฉะนั้นก็ละเมิดกฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง นอกจากนี้ห้ามมิให้คุณเผยแพร่หรือส่งสัญญาณข้อมูลใดก็ตามที่ (ก) ฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่นหรือล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ (ข) ประกอบด้วยไวรัส บั๊คหรือวัตถุที่มีอันตรายอื่น หรือ (ค)นำไปใช้ในการสมรู้ร่วมคิดอย่างไม่ชอบด้วยกฏหมายต่อบุคคลอื่นเพื่อกีดกันการค้าหรือการแข่งขัน คุณต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ทางการค้าหรือสิทธิครอบครองอื่น ๆ หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

อายุและความรับผิดชอบ
หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความลับของข้อมูลบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของคุณ คุณยินยอมที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณแสดงว่าคุณมีอายุเพียงพอตามกฎหมายที่จะใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้และที่จะสร้างความผูกพันตามเงื่อนไขของกฎหมายสำหรับความรับผิดชอบที่คุณอาจก่อขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจว่าคุณมีความรับผิดชอบทางการเงินสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยคุณและบุคคลที่ใช้ข้อมูลล็อคอินของคุณ

ความเป็นส่วนตัว
คุณได้อ่านนโยบายด้านสิทธิส่วนบุคคลของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด แล้วและยอมรับว่าเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลดี คุณเห็นชอบกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในนโยบายด้านสิทธิส่วนบุคคลของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด

การถ่ายทอดในเรื่องบทความ
คุณตกลงว่าหากคุณส่งข้อแนะนำ ความคิด ความเห็น หรือคำถามหรือลงข้อมูลใดก็ตามในเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยินยอมให้ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด มีสิทธิโดยได้รับอนุญาตสมบูรณ์ที่จะใช้ ผลิตใหม่ แก้ไข ปรับแต่ง ตีพิมพ์ แปล ลอกเลียน กระจาย และแสดงเนื้อความเหล่านั้นในรูปแบบใด สื่อใด หรือเทคโนโลยีใดก็ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีค่ารอยัลตี้ เพิกถอนไม่ได้ เป็นการถาวร บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบและถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อความที่ลงประกาศหรือส่งมาโดยคุณ

ข้อยกเว้นของการรับประกัน
บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่รับประกันสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ และ/หรือเอกสารที่จัดหาอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกจัดหาให้บนพื้นฐานของ“ตามสภาพ” บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่รับรองความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ การแพร่หลายหรือความน่าเชื่อถือของบริบทหรือข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้และสละสิทธิ์อย่างชัดเจนในการรับประกันและเงื่อนไขทุกอย่างซึ่งได้แก่การรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของการทำงานสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะอย่างและการไม่ละเมิดสิทธิใดและสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นโดยข้อบังคับหรืออย่างหนึ่งอย่างใดตามกฏหมายหรือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้ เซฟเวอร์ และอีเมล์ที่ส่งจาก บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่มีอันตราย

การจำกัดความรับผิดชอบ
บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดหรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นของคุณสืบเนื่องมาจากคุณเข้าใช้หรือใช้งานหรือเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์แห่งนี้หรือดาว์นโหลดเอกสาร ข้อมูล ข้อความหรือภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือสิ่งพิเศษอื่นใด การเตือน การลงโทษ โดยทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาของสิ่งใดตามไม่ว่าจะตามสัญญาหรือการละเมิดสิทธิหรือความรับผิดเด็ดขาดหรืออย่างอื่นอย่างใดที่เป็นผลมาจากหรือเชื่อมต่อกับ(1) การใช้เว็บไซต์นี้หรือบริบทที่พบในที่นี้ (2) ความผิดพลาดหรือความล่าช้า(ซึ่งได้แก่การใช้หรือการไร้ซึ่งความสามารถที่จะใช้ส่วนประกอบใดก็ตามของเว็บไซต์นี้สำหรับสำรองที่พักหรือตั๋วแต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) หรือ(3) ผลการทำงานหรือการไร้ความสามารถในการดำเนินการของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด แม้ว่าได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของของความเสียหายที่จะมีแล้ว อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น หากพบว่าบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ควรรับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากหรือที่เชื่อมต่อกับการทำงานตามที่ระบุข้างต้นไม่ว่าประการใดก็ตามหรือการใช้เว็บไซต์แห่งนี้หรือบริบท ความรับผิดชอบของบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่ว่าในกรณีใดต้องเป็นเงินจำนวนรวมทั้งหมดไม่เกินเงินจำนวน 100.00 บาท ทั้งนี้ นอกจากสิทธิอื่นและการเยียวยาที่มีให้โดยบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด และโดยไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดไม่ว่าอย่างไรก็ตาม บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด อาจยกเลิกและจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์แห่งนี้ได้ทุกเวลาและโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าโดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คุณต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายสำหรับบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้างและตัวแทนจากหรือต่อการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องหรือความต้องการ ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมทางบัญชีและกฎหมายที่สมเหตุสมผลและไม่จำกัดที่ถูกนำมาโดยหรือในนามของคุณเกินกว่าความรับผิดชอบที่ชี้แจงในที่นี้หรือบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้

กฎหมายข้อบังคับใช้
ข้อตกลงนี้และการดำเนินข้อตกลงต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงการขัดกันแห่งบทกฏหมายอื่น คุณยินยอมและยื่นส่งให้แก่เขตอำนาจศาลประจำประเทศไทยเท่านั้นในกรณีที่มีปัญหาและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้และข้อตกลงนี้ของคุณ การเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าสู่การใช้เว็บไซต์แห่งนี้ต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่ง(1)เดือนนับจากวันที่การเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหรือสะสมมากขึ้นทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

ค่าธรรมเนียมของอัยการ
หากบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ดำเนินการทางกฏหมายเพื่อบังคับใช้ข้อสัญญาสำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากการเยียวยาบรรเทาแล้ว บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด มีสิทธิที่จะได้ค่าชดเชยจากคุณและคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมของอัยการที่จำเป็นและสมเหตุสมผลทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นของการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือตามหลักความชอบธรรมให้แก่คณะบุคคลดังกล่าวที่มีสิทธิ

การทุเลาคำสั่ง
คุณรับทราบแล้วว่าการฝ่าฝืนหรือการพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงของผู้ใช้และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะนำไปสู่ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากยากที่จะตรวจสอบจำนวนเงินที่แน่นอนได้ชัดเจนและไม่สามารถเยียวยาได้อย่างพอเพียงตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นคุณตกลงว่า บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด จะได้รับสิทธิตามความถูกต้องที่ได้รับจากคำสั่งศาลที่ออกโดยศาลที่มีขอบเขตอำนาจเหมาะสมในการยับยั้งการฝ่าผืนดังกล่าวหรือการพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขโดยคุณหรือคู่ค้าหรือพันธมิตรหรือตัวแทนของคุณรวมทั้งได้รับค่าชดเชยจากคุณหรือค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายทั้งหมดหรือค่าใดก็ตามที่ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ได้รับภาระเพื่อการได้มาซึ่งคำสั่งศาลดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมของอัยการที่สมเหตุสมผลโดยไม่จำกัดขอบเขต คุณตกลงว่าการมัดจำหรือสิ่งรับประกันอื่นไม่จำเป็นในการปฏิบัติตามคำสั่งห้ามดังกล่าว

การยกเลิก
บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด อาจยกเลิกข้อสัญญาสำหรับผู้ใช้งานและข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือข้อกำหนดของการบริการใดก็ตามได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ ซึ่งได้แก่การใช้เว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสมหรือคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ การยกเลิกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการบรรเทาให้แก่บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ที่อาจมีสิทธิตามกฎหมายและหลักความเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ด้วยขอบเขตของข้อสัญญาสำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิทั้งหมดที่มอบให้แก่คุณจะยกเลิกและกลับคืนสู่บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ตามที่เหมาะสม

การมอบสิทธิ
คุณต้องไม่มอบ ถ่ายทอด รับช่วงหรือแต่งตั้งตัวแทนรับสิทธิหรือหน้าที่หรือภาระภายใต้สัญญานี้

การแก้ไข
บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด สามารถแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บังคับใช้ในขณะที่คุณใช้งาน

ความสามารถที่จะแยกออกจากกัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าสามารถแยกออกจากกันได้ ในกรณีที่ข้อกำหนดใดที่ถูกพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดดังกล่าวต้องมีการบังคับใช้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตสูงสุด และการตัดสินดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้และความสมบูรณ์ของข้อกำหนดที่ยังคงเหลืออยู่อื่นใดก็ตาม

หัวข้อ
หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงของผู้ใช้นี้เป็นการสรุปรวมเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่จำกัดหรืออย่างหนึ่งอย่างใดที่มีผลต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุ ณ ที่นี้

ข้อตกลงทั้งปวง
ข้อตกลงของผู้ใช้นี้พร้อมด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่รวมเข้าอยู่ในที่นี้หรือถูกอ้างอิงในที่นี้ได้บัญญัติข้อตกลงทั้งปวงระหว่างเราที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญที่กล่าวถึงในที่นี้และใช้แทนข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดก็ตามที่มีอยู่ก่อน(ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร)เกี่ยวกับสาระสำคัญและไม่สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยการแก้ไขหรือดัดแปลงที่มีในไซต์นี้

BLOG

ข่าว

ช๊อปปิ้ง

ออเดอร์

ล๊อกอิน